Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

17.10.2021

1 EUR EUR 25,405
1 PLN EUR 5,566
1 USD EUR 21,896

09.02.2016 - Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti od 1. února 2016

S účinností od února 2016 bylo novelizováno nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.
Od roku 2015 byl do zákona o DPH doplněn § 92f a příloha č. 6, na jejichž základě bylo vydáno nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.
Rozsah plnění, která podléhají režimu přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce, se na základě nařízení vlády č. 11/2016 Sb. s účinností od 1. února 2016 rozšířil o následující případy:
* dodání certifikátů elektřiny,
* dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2; za obchodníka se považuje také osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených energetickým zákonem.

V obou případech má jít o režim přenosu daňové povinnosti bez ohledu na limit plnění.
Dále byla rozšířena možnost využití režimu přenosu daňové povinnosti u plnění, která podléhají tomuto režimu při překročení hodnoty 100 000 Kč. Nově pokud se strany dohodnou písemně, že na zdanitelné dodání vybraného zboží s celkovou částkou základu daně do 100 000 Kč použijí režim přenesení daňové povinnosti, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

ZPĚT