Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

28.1.2023

1 EUR EUR 23,825
1 PLN EUR 5,059
1 USD EUR 21,929


UKONČENÍ ČINNOSTI A UZAVŘENÍ KANCELÁŘÍ SPOLEČNOSTI
(tel.číslo 584440432 a e-mail info@agenas.cz již nejsou funkční)

Z rozhodnutí valné hromady společnosti, ukončuje společnost AGENTURA ASPEKT spol. r .o. k 31.12.2021 svoji hlavní ekonomickou činnost (vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky a všechny služby s tím spojené).

S ohledem na tuto skutečnost budou kanceláře společnosti pro veřejnost
od 29.11.2021 u z a v ř e n y.

V případě potřeby nebo pokud budete potřebovat konzultaci nebo něco projednat, kontaktujte nás telefonicky na čísle 775440432 nebo na e-mailem na oldrich@janku.cz

Spolupráce se stávajícími klienty bude ukončena k 31.12.2021 s tím, že veškerá daňová přiznání, výkazy a příslušná hlášení týkající se zdaňovacího období roku 2021 budou zpracovány v daných termínech.
Klientům, kterým naše společnost spravovala datové schránky, budou k 01.01.2022 zaslány přístupové údaje do datových schránek a současně k tomuto datu budou aviza z datových schránek přesměrovány na jejich e-mailové adresy. Změnu přístupových hesel prosíme ponechte do podání všech daňových přiznání za rok 2021.
Současně budou zrušeny všechny plné moci pro zastupování naší společností na příslušných úřadech.

Děkujeme všem za projevenou důvěru a za spolupráci. 


A K T U Á L N Ě


01.01.2023 - Silniční daň 2023 a základní kategorie vozidel

Základní kategorie vozidel Příloha zákona č. 56/2001 Sb. vymezuje 7 základních kategorií vozidel....více


01.01.2023 - Pojištění OSVČ 2023

Rok 2 022 2 023
Minimální záloha na sociální pojištění - OSVČ hlavní činnost 2 841 2 944
Minimální záloha na sociální pojištění - OSVČ vedlejší činnost 1 137 1 178
Rozhodná částka pro vedlejší činnost OSVČ 93 387 96 778
Minimální měsíční nemocenské pojištění OSVČ 147 168
Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ 2 627 2 722
Maximální vyměřovací základ 1 867 728 1 935 552
Limit pro pojištění nemocenského pojištění malého rozsahu zaměstnanců 3 500 4 000
Paušální daň (od roku 2023, pokud bude schválena novela, sazba v prvním pásmu) 5 994 6 208

 


06.01.2022 - Minimální mzda 2022

Minimální mzda se s účinností od 1. 1. 2022 zvyšuje na 16.200 Kč měsíčně na základě Nařízení Vlády 405/2021 Sb. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin a činí:

skupina prací

nejnižší úroveň zaručené   nejnižší úroveň zaručené
hodinové mzdy v Kč  měsíční   mzdy v Kč
2021 2022 2021 2022
1.   90,50   96,40   15 200   16 200  
2.   99,90   106,50   16 800   17 900  
3.   110,30   117,50   18 500   19 700  
4.   121,80   129,80   20 500   21 800  
5.   134,40   143,30   22 600   24 100  
6.   148,40   158,20   24 900   26 600  
7.   163,90   174,70   27 500   29 400  
8.   181,00   192,80   30 400   32 400 

 


06.01.2022 - Změna režimu doručování poštovních datových zpráv

1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která zavádí institut tzv. fikce doručení rovněž do soukromoprávní komunikace prováděné prostřednictvím datové schránky. Dokument zaslaný fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou do datové schránky jiné fyzické, podnikající fyzické či právnické osoby tak bude podle § 18a odst. 3 uvedeného zákona považován za doručený desátým dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, a to i když se osoba, která má přístup k danému dokumentu do datové schránky, nepřihlásí. Nově tak pro určení okamžiku doručení veřejnoprávních i soukromoprávních dokumentů prostřednictvím datové schránky platí stejná pravidla.

Ministerstvo vnitra
Správce datových schránek 


20.12.2021 - Vánoce a nový rok


Všem našim klientům a  obchodním partnerům přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce


01.04.2021 - Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů

V roce 2021 kvůli pandemii koronaviru vláda schválila prodloužení termínu o 1 měsíc, takže podávat daňové přiznání za rok 2020 budeme moci fyzicky až do pondělí 3. května 2021, elektronicky pak do 1. června 2021.
Prodloužení termínu o 1 měsíc je způsobeno prodloužením lhůty, během níž budou prominuty úroky z prodlení a pokuty za opožděné podání daňového přiznání.
Poslední možností, kterak oddálit podání daňové přiznání z března dokonce na konec října, je případ, kdy součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí. O odklad je nutno v tomto případě finanční úřad požádat.

 

Zdroj: MFČR


29.03.2021 - Aktuálně k činnosti účetních a daňových poradců

Dle sdělení MF účetní a daňoví poradci svou činnost aktuálně provozovat mohou.
Vládním usnesením č. 217/2021 došlo k odstranění výjimky pro provoz účetních a poradenských služeb v provozovně dle živnostenského zákona. Omezení se nicméně týká provozoven, nikoli výkonu činnosti jako takové. Účetní a poradenské činnosti dle živnostenského zákona mohou být nadále vykonávány, a to i v provozovně, avšak bez přítomnosti klienta. Zakázaný není výkon činnosti v místě podnikání klienta či jinde mimo provozovnu a rovněž není zakázána realizace předání dokumentace a podkladů. Nicméně i pro tyto případy se obecně doporučuje maximálně využívat distanční formy předání a omezovat tak počet a intenzitu fyzických kontaktů.


19.03.2021 - Daňová přiznání k dani z příjmů 2020

Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 musí být podáno nejpozději do:

  • 1. 4. 2021 – tato lhůta se použije, pokud daňové přiznání podává sám poplatník nebo jeho daňový poradce na základě plné moci bez ohledu na to, zda v papírové či elektronické podobě, a daňové přiznání je podáno nejpozději do 1. 4. 2021;
  • 3. 5. 2021 – tuto lhůtu lze využít, pokud daňové přiznání podává sám poplatník, a to v elektronické podobě, a přiznání je podáno po 1. 4. 2021 (jedná se o zcela novou lhůtu, která se poprvé bude aplikovat na daňová přiznání za zdaňovací období roku 2020 a která má poplatníky motivovat k podání daňového přiznání v elektronické podobě);
  • 1. 7. 2021 – tato lhůta platí pro daňová přiznání podaná daňovým poradcem na základě plné moci, a to v elektronické podobě, pokud je přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021.


V souvislosti se stávající epidemiologickou situací ministryně financí vydala rozhodnutí, kterým promíjí daňovým subjektům podávajícím přiznání k dani z příjmů sankce za opožděné podání daňového přiznání za rok 2020 ve lhůtě do 1. 4. 2021, pokud dojde k podání daňového přiznání nejpozději do 3. 5. 2021, a daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání ve lhůtě do 3. 5. 2021 za podmínky, že k podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 1. 6. 2021. Nejedná se o faktické prodloužení lhůty po podání daňového přiznání, pouze o stanovení určitého období, za které nebudou vyměřeny sankce ze strany správce daně, pokud daňové přiznání bude podáno nejpozději do stanoveného data.


<< 1 2 3 4 5 ... 15 >>