Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

3.12.2023

1 EUR EUR 24,350
1 PLN EUR 5,607
1 USD EUR 22,389


06.01.2022 - Změna režimu doručování poštovních datových zpráv

1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která zavádí institut tzv. fikce doručení rovněž do soukromoprávní komunikace prováděné prostřednictvím datové schránky...více


20.12.2021 - Vánoce a nový rok

PF 2022...více


01.04.2021 - Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů

V roce 2021 kvůli pandemii koronaviru vláda schválila prodloužení termínu o 1 měsíc, takže podávat daňové přiznání za rok 2020 budeme moci fyzicky až do pondělí 3. května 2021, elektronicky pak do 1. června 2021.
Prodloužení termínu o 1 měsíc je způsobeno prodloužením lhůty, během níž budou prominuty úroky z prodlení a pokuty za opožděné podání daňového přiznání.
Poslední možností, kterak oddálit podání daňové přiznání z března dokonce na konec října, je případ, kdy součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí. O odklad je nutno v tomto případě finanční úřad požádat.

 

Zdroj: MFČR


29.03.2021 - Aktuálně k činnosti účetních a daňových poradců

Dle sdělení MF účetní a daňoví poradci svou činnost aktuálně provozovat mohou.
Vládním usnesením č. 217/2021 došlo k odstranění výjimky pro provoz účetních a poradenských služeb v provozovně dle živnostenského zákona. Omezení se nicméně týká provozoven, nikoli výkonu činnosti jako takové. Účetní a poradenské činnosti dle živnostenského zákona mohou být nadále vykonávány, a to i v provozovně, avšak bez přítomnosti klienta. Zakázaný není výkon činnosti v místě podnikání klienta či jinde mimo provozovnu a rovněž není zakázána realizace předání dokumentace a podkladů. Nicméně i pro tyto případy se obecně doporučuje maximálně využívat distanční formy předání a omezovat tak počet a intenzitu fyzických kontaktů.


19.03.2021 - Daňová přiznání k dani z příjmů 2020

Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 musí být podáno nejpozději do:

  • 1. 4. 2021 – tato lhůta se použije, pokud daňové přiznání podává sám poplatník nebo jeho daňový poradce na základě plné moci bez ohledu na to, zda v papírové či elektronické podobě, a daňové přiznání je podáno nejpozději do 1. 4. 2021;
  • 3. 5. 2021 – tuto lhůtu lze využít, pokud daňové přiznání podává sám poplatník, a to v elektronické podobě, a přiznání je podáno po 1. 4. 2021 (jedná se o zcela novou lhůtu, která se poprvé bude aplikovat na daňová přiznání za zdaňovací období roku 2020 a která má poplatníky motivovat k podání daňového přiznání v elektronické podobě);
  • 1. 7. 2021 – tato lhůta platí pro daňová přiznání podaná daňovým poradcem na základě plné moci, a to v elektronické podobě, pokud je přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021.


V souvislosti se stávající epidemiologickou situací ministryně financí vydala rozhodnutí, kterým promíjí daňovým subjektům podávajícím přiznání k dani z příjmů sankce za opožděné podání daňového přiznání za rok 2020 ve lhůtě do 1. 4. 2021, pokud dojde k podání daňového přiznání nejpozději do 3. 5. 2021, a daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání ve lhůtě do 3. 5. 2021 za podmínky, že k podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 1. 6. 2021. Nejedná se o faktické prodloužení lhůty po podání daňového přiznání, pouze o stanovení určitého období, za které nebudou vyměřeny sankce ze strany správce daně, pokud daňové přiznání bude podáno nejpozději do stanoveného data.


19.03.2021 - Finanční podpory v nouzovém stavu z daňového hlediska

Generální finanční ředitelství zaznamenalo množící se dotazy veřejnosti v souvislosti s obdrženými příjmy z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu. Otázky se týkají zejména zdanění těchto příjmů...více


05.03.2021 - Do kdy se podává daňové přiznání za 2020

Do kdy se podává daňové přiznání za 2020...více


27.02.2021 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že ...více (úplné znění Vládního nařízení).
Od 1. března 2021 je všem osobám zakázáno opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště. Více informací k pohybu mezi okresy včetně formulářů (čestné prohlášení, formulář pro cesty apod.) naleznete zde.

10.01.2021 - Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března

Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021  ... více


20.12.2020 - PF2021

PF 2021...více


<< 1 2 3 4 5 ... 15 >>