AGENAS TEAM - OFF ROAD & TRUCK TRIALAGENTURA ASPEKT4x4 SHOCK CUPVelká cena Mohelnice

JAVORNICKÝ OFF ROAD - ZÁLESÍ

ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÉ
1
Úvod
Pravidla závodu Javornický Off Road (dále jen pravidla) jsou povinná a závazná pro všechny účastníky závodu včetně pořadatelů a jejich personálu (obsluha občerstvení atd.) a diváků. Během závodu se musí všichni účastníci závodu včetně diváků řídit pokyny pořadatelů a komisařů a to v celém areálu závodiště, a to i vně sekcí. Pravidla musí být vyvěšena v areálu závodiště.
 2
Účastník
Posádku soutěžního vozidla tvoří řidič a spolujezdec. Členové posádky musí být uvedeni na registračním listu. Každý účastník závodu může být registrován pouze v jedné posádce. V průběhu závodu nelze zaregistrované členy posádky měnit za nezaregistrované osoby. Řidič soutěžního vozidla musí být držitelem platného řidičského oprávnění pro dané vozidlo. Minimální věk spolujezdce je 12 let. Pro třídu O1 je povolen minimální věk řidiče 14 let. V tomto případě však spolujezdec musí být osoba starší 18-ti let a vlastnit řidičské oprávnění pro dané vozidlo.

 3
Zodpovědnost a vzdání se ručení
Každý člen posádky svým podpisem na registračním listě zároveň prohlásí, že se osobně neodvolatelně vzdává nároků na náhradu škody na majetku i zdraví vzniklých v souvislosti se závodem vůči pořadatelům a jejich personálu, stejně jako vůči úřadům a osobám, které dali k dispozici cesty a pozemky pro konání závodu v dané lokalitě. Současně tímto prohlásí, že celý závod absolvuje dobrovolně, ze své vlastní vůle a na svoje vlastní riziko.

 4
Reklama
Pořadatel závodu si rezervuje na každém vozidle bezplatně plochu pro reklamu. Plocha musí být vytvořena tak, aby na ní mohla být trvanlivě připevněna lepící folie. Velikost plochy a pravidla reklamy bude pořadatelem určena před technickými přejímkami vozidel. Při nedodržení pravidel reklamy neodpovídá vozidlo pravidlům závodu a může být vyloučeno. Zároveň musí na určeném místě být ponechána volná plocha pro startovní čísla.
 

ČÁST DRUHÁ
ORGANIZACE A PRŮBĚH ZÁVODU

5
Organizace závodu
Pro každý závodní den musí být závod zahájen a ukončen hlavním komisařem závodu. Ukončení závodního dne bude provedeno po ukončení soutěžních jízd a uzavření poslední sekce závodního dne. Zahájení a ukončení závodního dne musí být vyhlášeno. Vjezd do areálu závodiště včetně soutěžních sekcí před zahájením a po ukončení závodního dne a vjezd do uzavřených sekcí v průběhu závodu je pro soutěžní posádky zakázán. Závod v jednotlivých sekcích řídí výhradně komisař. Cizí pomoc v průběhu jízdy v sekci je zakázána. Soutěžící posádky jsou rozděleny do jednotlivých tříd podle vozidel (viz část pátá – třídy vozidel). Pokud bude u některé třídy registrováno více posádek, může být tato třída rozdělena na skupiny. Spojení tříd nebo rozdělení tříd na skupiny může být provedeno pořadatelem z organizačních nebo i jiných důvodů. O rozdělení nebo spojení tříd musí být účastníci závodu včas uvědomění, nejpozději však v průběhu rozpravy. O zařazení vozidel do tříd, o spojení tříd nebo rozdělení tříd na skupiny rozhoduje hlavní komisař. Pokud bude některá třída rozdělena do skupin, pojedou skupiny současně v takovém počtu sekcí, do jakého počtu skupin bude třída rozdělena, a v těchto sekcích se vzájemně vystřídají. Korektnost hodnocení posádek bude zaručena tak, že stejnou sekci budou hodnotit stejní komisaři pro všechny skupiny dané třídy. Pořadí absolvování sekcí pro jednotlivé třídy určuje hlavní komisař.

 
6
Účast v závodu
Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní soutěžící, jejichž vozidlo bylo schváleno jako způsobilé pro konání závodu a odevzdali řádně vyplněný a podepsaný registrační list účastníka závodu. Spolujezdci mladší 18 ti let potřebují na registračním listě podpis zákonného zástupce. Při jízdě v sekci mohou být ve vozidle pouze řidič a spolujezdec. V průběhu závodu není povolena záměna řidiče se spolujezdcem v řízení vozidla. Přítomnost další osoby nebo zvířete ve vozidle není povolena. Hlavní komisař může v průběhu závodu povolit doplnění nebo změnu v registraci posádky.

 
7
Vícenásobný start
Na jednom vozidle může závod absolvovat i více posádek (vícenásobný start). V tomto případě musí být každá posádka samostatně zaregistrována a posádky musí při registraci nahlásit, že se jedná o vícenásobný start. Startovní číslo, které není v daném okamžiku nasazeno, musí být řádným způsobem zakryto, aby bylo jednoznačně zřejmé, které startovní číslo je v daném okamžiku v závodě. V průběhu závodu je zakázána záměna soutěžících mezi posádkami, které si zaregistrují vícenásobný start.

 
8
Zákaz alkoholu
Po dobu konání závodu platí pro řidiče, spolujezdce a komisaře přísný zákaz požívání alkoholických nápojů. Hlavní komisař je oprávněn nařídit v průběhu závodu dechovou zkoušku.

 
9
Technické přejímky vozidel
Před každým závodem, dle časového harmonogramu závodu, probíhají technické přejímky všech vozidel a jsou prováděny technickým komisařem nebo komisařem, pověřeným technickými přejímkami vozidel. Vozidla musí odpovídat technickým a bezpečnostním předpisům a požadavkům na ochranu přírody dle těchto pravidel. Úpravy, které nejsou výslovně zakázány, jsou povoleny. Každé vozidlo musí být po své prohlídce k dispozici ostatním posádkám této třídy po dobu 15 minut, přičemž na požádání musí být zabezpečeno také nahlédnutí do motorového prostoru. Reklama pořadatele závodu musí být umístěna během přejímky. Startovní čísla musí být z obou bočních stran vozidla (dvě čísla o rozměrech 20x20 cm). Vozidla, která nebudou přistavena k technickým přejímkám do jejich ukončení dle časového harmonogramu, nebudou schválena jako způsobilá a nemohou se závodu zúčastnit.

 
10
Technické přejímky v průběhu závodu
Před jízdou v kterékoliv sekci může být z každé třídy určeno náhodně jedno nebo více vozidel k opětovné technické přejímce. Taktéž v průběhu závodu má právo hlavní komisař nebo komisař posoudit technický stav vozidla. Pokud technický stav vozidla v průběhu závodu nebo poškození vozidla v důsledku havárie nebo z jiných důvodů je natolik vážný, že vozidlo není způsobilé pokračovat v závodu, bude takové vozidlo dočasně vyloučeno nebo vyloučeno ze závodu.

 
11
Rozprava
Před zahájením závodu se uskuteční rozprava účastníků závodu, které se zúčastní všichni členové posádek včetně všech komisařů a pomocného traťového personálu. Na rozpravě budou poskytnuty informace o způsobu organizace a průběhu vlastního závodu. V průběhu rozpravy mohou být pro daný závod některá ustanovení pravidel doplněna nebo pozměněna. Změnu pravidel musí odsouhlasit hlavní komisař a musí být provedena písemnou formou. Na rozpravě budou posádky dále informováni o barevném označení brankových polí pro jednotlivé třídy, pokud bude barevné rozlišení brankových polí použito. Po ukončení rozpravy bude zahájen závodní den.

 
12
Diskvalifikace
V průběhu jízdy v sekci bude vozidlo diskvalifikováno při porušení pravidel o průběhu závodu v souladu s články 42 a 44. Při diskvalifikaci v sekci je jízda v dané sekci pro vozidlo ukončena. Hodnocení vozidla při diskvalifikaci v sekci bude provedeno v souladu s články 43 a 45. Diskvalifikace vozidla platí pro danou sekci a vozidlo v další sekci může pokračovat v závodě.

 
13
Dočasné vyloučení ze závodu
V průběhu závodu je komisař oprávněn dočasně vyloučit vozidlo ze závodu (např. pro technickou závadu na vozidle apod.) Vozidlo může být dočasně vyloučeno i na vlastní žádost posádky. Vozidlo se může opětovně vrátit do závodu po odstranění důvodu, pro který bylo ze závodu dočasně vyloučeno. Vozidlo pokračuje v té sekci, která bude pro danou třídu otevřena po návratu vozidla do závodu.

 
14
Vyloučení ze závodu
Za opakované porušení pravidel nebo za hrubé porušení pravidel je komisař oprávněn posádku vyloučit ze závodu. Za hrubé porušení pravidel je považováno zejména ohrožování diváků bezohlednou, riskantní a rychlou jízdou v areálu závodiště, nerespektování pokynů pro přesun vozidel v areálu závodiště mezi jednotlivými sekcemi a depem, jízdou v areálu závodiště mimo vyhrazené komunikační prostory, vjezd do areálu závodiště po ukončení závodního dne, požití alkoholických nápojů v průběhu závodu, opakované porušení technických předpisů pro vozidla, nerespektování pokynů komisařů či pořadatelů. V případě vyloučení ze závodu nebude posádce vráceno startovné a posádka nebude pro daný závod klasifikována.
 
 
15
Pohyb osob v sekci v průběhu jízdy
Do již otevřené sekce a v průběhu jízdy v sekci nesmí do sekce vstoupit nikdo z členů soutěžících posádek, nikdo z diváků ani nikdo jiný. Vstup do sekce je povolen pouze komisaři, jeho asistentům, pomocnému traťovému personálu a hlavnímu komisaři. Dále do sekce v průběhu jízdy může vstoupit pouze stanovený počet registrovaných novinářů a fotografů pro danou sekci. Maximální počet novinářů a fotografů stanoví komisař před otevřením sekce. V případě porušení zákazu vstupu do sekce je komisař povinen jízdu v sekci přerušit a závod zastavit na dobu nezbytně nutnou k odstranění důvodu přerušení závodu. Členové ostatních posádek mohou do otevřené sekce vstoupit pouze na výzvu komisaře, aby pomohli při vyprošťování vozidel.

 
16
Losování pořadí posádek v závodu
Před zahájením jízdy v první sekci provede komisař losování pořadí jednotlivých posádek pro daný závod. Vylosované pořadí platí pro průběh jednoho závodu. Pořadí bude v dalších sekcích měněno tak, že posádka, která si pro první sekci vylosovala první pořadí, nastupuje do druhé sekce jako poslední. Posádka, která startovala v sekci druhá, v následující sekci startuje jako první atd. Mezi vícenásobnými starty musí být, pokud to počet posádek umožní, minimálně jedna další posádka.

 
17
Kontrola sekce před jízdou
Před otevřením sekce pro jízdy a zahájení prohlídek posádkami je komisař povinen překontrolovat stav sekce, jednotlivých brankových polí, ohraničení vytýčené sekce (mlíko), včetně pomocného bezpečnostního ohraničení (druhé mlíko) v kritických místech pro bezpečnost diváků a soutěžících kolem vytýčené sekce. Případná úprava sekce, kterou je komisař oprávněn provést, musí být provedena před zahájením prohlídky posádkami.

 
18
Prohlídka sekce
Před zahájením jízdy v sekci umožní komisař posádkám prohlídku sekce a seznámí posádky s případným časovým limitem pro sekci. Do sekce mohou vstoupit pouze členové posádek dané třídy, kteří jsou řádně zaregistrováni, a po ukončení prohlídky komisař sekci otevře pro jízdu.

 
19
Odmítnutí startu
Pokud po prohlídce sekce všechny posádky jednomyslně odmítnou start, má právo komisař tuto sekci anulovat. Posádky neobdrží za tuto sekci žádný trestný bod. Komisař má však právo sekci upravit, a opětovně umožnit prohlídku sekce a sekci otevřít.

 
20
Zastavení jízdy v sekci
V průběhu jízdy v sekci má právo zastavit jízdu pouze komisař (např. z důvodu nedostatečné bezpečnosti závodu pro diváky a posádky apod.). V případě, že by provedené bezpečnostní opatření změnilo regulérnost hodnocení pro posádky, které již jízdu v sekci absolvovaly, jízda v sekci bude anulována. Opět bude umožněna posádkám prohlídka sekce a jízda v sekci opětovně zahájena. Povětrnostní podmínky a jejich změna v průběhu jízdy v sekci nejsou důvodem pro přerušení závodu.

 
21
Pravomoc komisaře v sekci
Komisař je oprávněn vyjasňovat všechny sporné otázky, diskvalifikovat posádku v sekci, dočasně vyloučit ze závodu nebo při hrubém porušení pravidel vyloučit ze závodu, určit časový limit pro jízdu v sekci. Komisař má právo uzavřít sekci v případě, že není zajištěn její řádný a bezpečný průběh. V tomto případě je sekce anulována a posádkám nejsou připsány žádné trestné body, i kdyby již některé posádky sekci absolvovaly a trestné body jim byly přiděleny.

 
22
Příprava posádky ke startu
Každá posádka má povinnost připravit své vozidlo ke startu. Vozidlo je připraveno ke startu, pokud po prohlídce sekce posádkou a následně po opuštění sekce předcházejícím vozidlem je přistaveno ke startovnímu brankovému poli a na pokyn komisaře schopno zahájit jízdu. K vlastnímu startu jízdy musí vozidlo stát svým obrysem přímo na linii mezi brankovými tyčemi startovního brankového pole. Pokud není vozidlo připraveno ke startu v době stanovené pro otevření sekce, bude toto hodnoceno jako odepření startu. V průběhu jízdy vozidla v sekci musí být startovní brankové pole volné pro možnost manévrování vozidla ze vnitř sekce. V případě poruchy vozidla před startem do sekce je v pravomoci komisaře povolit se souhlasem nadpoloviční většiny posádek dané třídy nebo skupiny, že může posádka startovat jako poslední, pokud stihne vozidlo připravit ke startu do uzavření sekce, pokud komisař nestanoví jinak.

 
23
Sekce a branková pole
Každou sekci tvoří startovní (vjezdové) brankové pole, jednotlivá branková pole uvnitř sekce, cílové (výjezdové) brankové pole a ohraničení sekce (mlíko). Ohraničení sekce jednoznačně určuje hranici sekce. Každé brankové pole je tvořeno dvěma brankovými tyčemi. Všechna branková pole jsou směrově označena; je jednoznačně určen směr průjezdu brankového pole. Brankové pole musí být projeto tak, aby barevné značení bylo vždy vlevo ve směru jízdy vozidla bez ohledu na směr jízdy vozidla. Pořadí průjezdu brankových polí nemusí být pro jízdu určeno. Pokud by však bylo stanoveno pořadí průjezdu brankových polí, musí být branková pole projeta v daném pořadí. Branková pole mohou být taktéž barevně rozlišena pro jednotlivé třídy. V tomto případě projíždí posádka pouze branková pole barevně označena pro danou třídu. Celé území uvnitř ohraničené sekce je určeno k jízdě. Při jízdě v sekci není dovolen dotek vozidla s ohraničením sekce (dotek pásky i dotyk tyče, na kterou je ohraničující páska uchycena) ani překročení hranice sekce obrysem vozidla a to pod i nad páskou ohraničení (překročení obrysem vozidla pomyslnou kolmici k ohraničení sekce páskou). Komisař, asistenti komisaře, pomocný traťový personál ani nikdo jiný včetně diváků nesmí podávat informace o vedení trasy uvnitř sekce. Průjezd sekcemi může být limitován časem.

 
24
Směr jízdy a jeho změny
Směr jízdy vozidla je dán pohybem vozidla bez ohledu na jeho pozici, tzn. jestli jede vpřed nebo vzad, a měla by být plynulá, bez zastavování, pokud nejde o změnu směru jízdy. V průběhu jízdy v sekci může posádka změnit směr jízdy vozidla mezi dvěma brankovými poli (mezi již projetým brankovým polem a následujícím brankovým polem) pouze šestkrát. Pro počítání počtu změn směru jízdy do daného limitu se po správném projetí brankového pole počet změn směru jízdy anuluje a pro pokračování jízdy k dalšímu brankovému poli se počítá znovu. Pro hodnocení trestnými body se však počítají všechny změny směru jízdy v dané sekci.

 
25
Startovní brankové pole
Startovní (vjezdové) brankové pole slouží pouze pro vjezd do sekce. Pokud vozidlo při startu jízdy do startovního brankového pole pouze vjede (směrem dovnitř sekce), změní směr jízdy a brankové pole opustí, je pro danou sekci diskvalifikováno. Totéž platí, pokud vozidlo při nájezdu do sekce startovní brankové pole neprojede. Najetí do startovního brankového pole vozidlem ze vnitř sekce směrem jízdy ven ze sekce a následnou změnou směru jízdy opětovné vrácení do sekce je povoleno (startovní brankové pole nesmí být opuštěno vozidlem směrem ven ze sekce). Po zahájení jízdy před vjezdem do startovacího brankového pole není povolena úmyslná změna směru jízdy vozidla. Vjezd do sekce může proběhnout jak jízdou vpřed tak vzad.

 
26
Cílové brankové pole
Cílové (výjezdové) brankové pole slouží pouze k výjezdu ze sekce. Vozidlo má jízdu v sekci ukončenou, pokud projede cílové brankové pole. Pokud vozidlo při výjezdu ze sekce cílovou branku neprojede, je pro tuto sekci diskvalifikováno. Najetí do cílového brankového pole vozidlem ze vnitř sekce a změnou směru opětovné vrácení do sekce je povoleno. Pokud by při tomto manévru vozidlo cílové brankové pole opustilo směrem jízdy ven ze sekce, jízda v sekci je tím pro vozidlo ukončena. Výjezd ze sekce může proběhnout jak jízdou vpřed tak vzad.

 
27
Projeté brankové pole
Brankové pole je hodnoceno za projeté, pokud vozidlo najede do brankového pole (mezi obě brankové tyče brankového pole) tak, že dostane osu první nápravy ve směru jízdy za spojnici brankových tyčí brankového pole aniž by došlo k přejetí některé brankové tyče kolem první nápravy ve směru jízdy a celý obrys vozidla opustí brankové pole. Všechna kola alespoň na jedné straně vozidla musí projet linii brankového pole (spojnici brankových tyčí) uvnitř brankového pole (mezi brankovými tyčemi). Uvedené podmínky musí být splněny současně. Brankové pole je považováno za projeté, pokud je projeto směrem jízdy daným postavením brankového pole (článek 23).

 
28
Chybné projetí brankového pole
Opětovné projetí brankového pole, projetí brankového pole opačným směrem a projetí brankového pole patřící jiné třídě vozidel bez ohledu na směr jízdy vozidla bude penalizováno trestnými body. Pokud vozidlo do brankového pole vjede, avšak brankové pole nezdolá, může brankové pole pro další pokus znovu opustit, vyjma startovního brankového pole (článek 25).

 
29
Samovolné spadnutí brankové tyče
Pokud v průběhu jízdy dojde k samovolnému spadnutí brankové tyče po průjezdu vozidla (sesuvem zeminy, padajícím kamením, otřesem atd.), vozidlo pokračuje dál v jízdě a komisař zajistí postavení brankové tyče zpět na původní místo, pokud to průběh jízdy vozidla dovolí. Toto brankové pole (branková tyč) je pro další průběh jízdy tohoto vozidla platné. Samovolné spadnutí brankové tyče není hodnoceno trestnými body.

 
30
Zlomení brankové tyče
Pokud dojde v průběhu jízdy ke zlomení brankové tyče nebo k jejímu přejetí, je tato branková tyč pro další průběh jízdy pro dané vozidlo neplatná. Taktéž toto brankové pole je pro další průběh jízdy daného vozidla neplatné. Pokud si vozidlo tímto způsobem brankové pole zruší, aniž by ho projelo, je hodnoceno toto brankové pole jako neprojeté.

 
31
Dokončení jízdy v sekci
Jízda v sekci je dokončena projetím cílového brankového pole, diskvalifikací či vyloučením. Při skupinovém způsobu organizace závodu po dokončení jízdy v sekci musí být vozidlo odstaveno na předem určeném stanovišti v blízkosti sekce a řádně zajištěno proti samovolnému pohybu. Posádce není dovoleno vzdalovat se ze stanoviště v okolí sekce. Při nutném odjezdu posádky mimo určené stanoviště, je povinností posádky tuto skutečnost oznámit komisaři. Jedná se o dočasné vyloučení ze závodu.

 
32
Kontrola sekce před startem dalšího vozidla
Před startem jízdy dalšího vozidla do sekce musí být pod dohledem komisaře překontrolováno postavení sekce a v případě jejího poškození průjezdem předchozího vozidla, musí být sekce uvedena do původního stavu.

 
33
Vyhodnocení jízdy v sekci
Po dokončení jízdy v sekci provede komisař hodnocení jízdy. S výsledkem bodování bezprostředně po dojetí seznámí komisař posádku a jeden ze členů posádky svým podpisem potvrdí souhlas s hodnocením. Při hodnocení jízdy dané posádky je přítomen pouze komisař, jeho asistent a posádka. Po dokončení jízdy poslední posádky a jejím vyhodnocení, komisař sekci uzavře. Po uzavření sekce budou výsledky v sekci dány k nahlédnutí všem posádkám v dané třídě s možností vznesení protestu proti bodování s vyřešením komisařem přímo na místě. Pokud nebude případný protest vyřešen na místě má posádka právo podat oficiální protest (článek 53).


 
ČÁST TŘETÍ
HODNOCENÍ

34
Vítěz závodu
Hodnocení jízdy v jednotlivých sekcích trestnými body je prováděno v souladu s články 35 až 47 těchto pravidel. Vítězem závodu se stává posádka s nejvyšším počtem bodů za umístění v jednotlivých sekcích ve své třídě. Při shodnosti bodů bude pořadí určeno podle součtu trestných bodů ve všech sekcí. Pokud by toto nevedlo k určení pořadí, bude pořadí určeno podle počtu jednotlivých umístění ve všech sekcí. Pokud by ani toto nevedlo k určení pořadí, obsadí posádky se shodným počtem bodů za umístění shodné pořadí.

 
34a
Bodování umístění v jednotlivých sekcích
1. místo 15 bodů
2. místo 14 bodů
3. místo 13 bodů
4. místo 12 bodů
5. místo 11 bodů
6. místo 10 bodů
7. místo 9 bodů
8. místo 8 bodů
9. místo 7 bodů
10. místo 6 bodů
11. místo 5 bodů
12. místo 4 body
13. místo 3 body
14. místo 2 body
15. místo 1 bod
 
 
35
Bezchybné projetí
0 trestných bodů - bezchybné projetí brankového pole správným směrem, bezchybné projetí sekce (čl. 23 až 27 a 31).
 
36
Stání
1 trestný bod - stání delší než 15 sekund do 3 minut nezávisle na konečné změně směru jízdy (článek 24).

 
37
Změna směru jízdy
3 trestné body  - změna směru jízdy jízdou, přejetím nebo smykem přes 30 cm. Platí i pro samovolné pojíždění vozidla (článek 24).

 
38
Dotyk brankové tyče
8 trestných bodů  - dotyk s jednou brankovou tyčí. Branková tyč bude i v tom případě vyhodnocena jako 1x dotknutá, pokud nedojde ke změně směru jízdy, i když se vozidlo dotkne tyče vícekrát.

 
39
Přejetí a zlomení brankové tyče
20 trestných bodů – přejetí nebo zlomení brankové tyče. Za zlomenou brankovou tyč je považováno i prasknutí brankové tyče v suku a taktéž pokud branková tyč praskne v místě, kde je branková tyč v zemi. Za přejetou brankovou tyč je považováno, pokud bude tyč přejeta kolem na zemi. Za přejetou brankovou tyč je považováno i pomyslné přejetí brankové tyče, když se branková tyč dostane mezi nápravy vozidla, není přejeta kolem, ale vozidlo přes brankovou tyč přejede obrysem pomyslně vytvořeným spojnicemi mezi jednotlivými nápravami (články 29 a 30).

 
40
Chybné projetí brankového pole
60 trestných bodů
a) každé brankové pole projeté opačným směrem (nelze hodnotit jako projeté brankové pole), (články 27 a 28)
b) každé další projetí již projetého brankové pole (článek 28)
c) každé projeté brankové pole patřící jiné třídě (článek 23)

 
41
Neprojeté brankové pole
80 trestných bodů
a) každé neprojeté brankové pole v sekci (články 27 a 30)

 
42
Částečná diskvalifikace
80 trestných bodů při částečné diskvalifikaci v sekci
a) za stání delší než 3 min (článek 24)
b) za nedodržení čas. limitu (článek 23)
c) při dobrovolném vzdání jízdy posádkou (potvrzené komisařem), (články 13 a 31)
d) za nedodržení limitu pro změnu směru jízdy mezi dvěma brankovými poli (článek 24)
e) za rozepnutí a odepnutí pásů (platí i při volném bezpečnostním pásu kdy bezpečnostní pás sklouzne z ramene soutěžícího), (článek 67)
f) za dotyk pásky ohraničující závodní sekci (článek 23)
g) za opuštění sekce startovním brankovým polem (článek 25)
h) za překročení ohraničení sekce obrysem vozidla (článek 23)
i) za navádění při jízdě od osob mimo sekci (i diváky), (článek 23)
j) za úmyslný dotyk brankové tyče posádkou z vnitřního prostoru kabiny
k) za úmyslné otevření dveří řidičem či spolujezdcem (článek 71)
l) za opuštění sedačky či vozidla v průběhu jízdy (článek 68)
m) při neprojetí cílového (výjezdového) brankového pole (článek 26 a 31)

 
43
Hodnocení při částečné diskvalifikaci v sekci
Při částečné diskvalifikaci v sekci z důvodu uvedených v článku 42 bude k dosaženému počtu trestných bodů připočteno 80 trestných bodů za každé neprojeté brankové pole, které posádce zbývalo ještě k projetí v okamžiku diskvalifikace (včetně cílového brankového pole) a 80 trestných bodů za diskvalifikaci v sekci.

 
44
Úplná diskvalifikace
80 trestných bodů při úplné diskvalifikaci v sekci
a) za nepřipravenost vozidla na startu (článek 22)
b) za neoznačené vozidlo správnými startovními čísly a jejich správným umístěním (článek 7 a 9)
c) při odepření, odmítnutí startu posádkou (článek 22)
d) za rozepnutý řemínek přilby (článek 65)
e) při záměně řidiče se spolujezdcem v řízení vozidla nebo záměny člena posádky za nezaregistrovanou osobu (články 2 a 6)
f) při neprojetí startovního (vjezdového) brankového pole (článek 25)

 
45
Hodnocení při úplné diskvalifikaci v sekci
Při úplné diskvalifikaci v sekci z důvodu uvedených v článku 44 obdrží maximální počet trestných bodu za sekci, tzn. 80 trestných bodů za každé brankové pole (včetně startovního a cílového brankového pole) a 80 trestných bodů za diskvalifikaci v sekci. K obdrženému počtu trestných bodů v průběhu jízdy v sekci do okamžiku diskvalifikace se nepřihlíží. Obdobným způsobem budou hodnoceny sekce, kterých se posádka nezúčastní z důvodu dočasného vyloučení ze závodu.

 
46
Nedodržení technických předpisů
150 trestných bodů jednorázově i opakovaně při porušení technických předpisů těchto pravidel (články 1, 6, 9, 10, část šestá až osmá)

 
47
Nedodržení pravidel
80 trestných bodů
a) při porušení těchto pravidel (článek 1) jednorázově i opakovaně, kromě článku 46
b) nerespektování pokynů komisaře či asistenta komisaře – jednorázově (článek 1)
c) nedbalost při zabezpečení vozidla, nedodržení pravidel, ohrožení diváků a účastníků závodu (články 31, 69 a 75)

 
48
Zrušen
 
 
49
Zrušen

 

ČÁST ČTVRTÁ
PROTESTY

50
Všeobecně
Protesty musí být podány písemně, v časovém limitu a včetně příslušného poplatku ve výši 500 Kč. Poplatek za podání protestu je nevratný. Na podání protestu má právo pouze řádně zaregistrovaná posádka. Rozhodnutí o protestu je v pravomoci hlavního komisaře a bude sděleno pokud možno písemně. Proti rozhodnutí protestu není možné žádné odvolání. Protesty je možné podávat pouze proti událostem právě probíhajícího závodu, pokud není dále uvedeno jinak.

 
51
Protesty při technických přejímkách
Na protesty v průběhu technických přejímek k technickému stavu sériových vozů nebo k rozhodnutí technického komisaře se nevztahují žádné poplatky, pokud budou podány do ukončení technických přejímek. Rozhodnutí o protestu musí být sděleno do zahájení závodu.

 
52
Technické protesty
Technické protesty mohou být podány nejpozději do ukončení posledního závodního dne závodu. Kromě poplatku budou uhrazeny stranou podávající protest i náklady na případné demontážní práce související s řešením protestu. Rozhodnutí o protestu musí být sděleno do vyhlášení výsledků závodu.

 
53
Protest proti hodnocení v sekcích
Protesty proti hodnocení (bodování) posádek v jednotlivých sekcích mohou být podány nejpozději do 15 minut po ukončení každého závodního dne a musí se týkat pouze hodnocení v témže závodním dni. Podání protestu na hodnocení předchozího dne není přípustné. Rozhodnutí o protestu musí být sděleno do vyhlášení výsledků závodu.

 
54
Protest proti celkovým výsledům závodu
Protesty proti celkovým výsledkům daného závodu (nejedná se protest bodování v jednotlivých sekcích) mohou být podány nejpozději do 15 minut po vyhlášení výsledků závodu. Rozhodnutí o protestu musí být sděleno do 24 hodin od podání protestu. V případě, že protest bude oprávněný a rozhodnutím budou změněny celkové výsledky závodu, jsou posádky, které obdržely ceny neoprávněně, povinny tyto vrátit vedení závodu ve vzájemně dohodnutém termínu.

 
55
Zrušen
 
 
ČÁST PÁTÁ
TŘÍDY VOZIDEL


56
Rozdělení vozidel do jednotlivých tříd
a) třída O1 – vozidla o rozvoru do 2299 mm
b) třída O2 – vozidla o rozvoru od 2300 mm do 2549 mm
c) třída O3 – vozidla o rozvoru od 2550 mm

 
57
Měření rozvoru
Rozhodující pro zařazení vozidel do jednotlivých tříd je rozvor vozidla, uvedený v technickém průkazu nebo v ZTP (základní technický popis vozidla), který bude mít pořadatel závodu k dispozici.


 
ČÁST ŠESTÁ
TECHNICKÉ PŘEDPISY


58
Vozidla
Závod je určený pro sériová vozidla s pohonem 4x4 do celkové hmotnosti 3500 kg, která splňují technické a bezpečnostní předpisy a požadavky na ochranu přírody dle těchto pravidel. Sériovými vozidly jsou sériově vyráběné osobní automobily (M1 – označení dle technického průkazu k vozidlu)), osobní automobily terénní (M1G), nákladní automobily (N1) a nákladní terénní automobily (N1G), jejichž případné úpravy vyhovují povoleným úpravám pro vozidla dle těchto pravidel.

 
59
zrušen

 
60
zrušen

 
61
Karoserie a rám
vozidel
Karoserie a rám u vozidel musí být od jednoho výrobce a stejného typového označení. Na karoserii jsou povoleny pouze úpravy lemů blatníků (maximálně do 100 mm), zkrácení karoserie vpředu a vzadu maximálně po horní hranu nárazníku (nad nárazníkem musí být již karoserie vozidla). Na vozidle musí být přední nárazník. Není podmínkou nárazník sériově dodáván, může být libovolný, ale musí být zachován původní obrys a šířka vozidla. Zadní nárazník není povinný. U vozů s volnou ložnou plochou (pick up a cabriolet) je povolené zkrácení zadní části karoserie včetně rámu. Zkrácení karoserie a rámu je povoleno za předpokladu, že zadní část vozu bude identická s původní zadní částí vozu. Po zkrácení zadní části vozidla – rámu – musí zadní část vozu přesahovat minimálně o 50 mm prodlouženou tečnu ke kolu zadní nápravy, svírající úhel 90° k rovině, na které vozidlo stojí.

 
62
Úpravy vozidel
Pro vozidla jsou zakázány úpravy:
a) demontáž částí karoserie (např. dveře, kapota apod.)
b) zásadní úpravy karoserie (kromě úprav uvedených v článku 61)
c) zásadní změna konstrukce rámu (kromě úprav uvedených v článku 61; vyztužení rámu je povoleno)
d) umístění chladiče mimo motorový prostor
e) samostatné řízení všech kol
f) rozdělené brzdy na nápravách (jedno kolo na jedné ose)
 
 
63
Pneumatiky
Pro všechna vozidla jsou zakázány pneumatiky traktorového vzoru (šípové) pneumatiky vybavené hroty, pneumatiky pro autokros, řetězy a pneumatiky s dalšími speciálními úpravami. Je zakázáno měnit typ pneumatik včetně otáčení směrových pneumatik v návaznosti na trať v průběhu závodu.
 
 
64
Brzdy
Všechna vozidla musí být vybavena provozními brzdami a funkční ruční brzdou.

 

ČÁST SEDMÁ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

 65
Ochranná přilba
Posádce ve vozidle (řidič a spolujezdec) je doporučeno mít při jízdě v sekci na hlavě řádně připevněnou motoristickou ochrannou přilbu schváleného typu.
 

66
Opěrky hlavy
Všechna vozidla musí být vybavena opěrkami hlavy. Výjimka je povolena pouze u vozidel, která při schválení pro provoz na pozemních komunikacích opěrkami hlavy nemusela být vybavena. U těchto vozidel jsou opěrky hlavy doporučeny z důvodu bezpečnosti.
 

67
Bezpečnostní pásy
Všechna vozidla musí být vybavena minimálně tříbodovými bezpečnostními pásy. Oba členové posádky ve vozidle musí být při jízdě v sekci připoutáni. Vedení pásů musí zabránit sesouvání ramenních pásů shora dolů. Pro spolujezdce je doporučeno stabilní držadlo, které je pohodlně dosažitelné v připoutaném stavu.
 
 
68
Posádka ve vozidle
V průběhu jízdy v sekci musí členové posádky sedět v sedačkách a být připoutání. Vyklánět se z vozidla je možné bez odepnutí pásů a při sezení v sedačce. Je zakázáno v průběhu jízdy opustit sedačku i vozidlo.
 

69
Vyprošťování vozidel
Ustanovení předchozích článků 65 a 67 platí i pro členy posádek při vyprošťování vozidel a to jak vozidel vyprošťovaných, tak vozidel která vyprošťují.
 

70
Ochranná síť
Pro vozidla bez celokovové kabiny je doporučena ochranná síť k zabránění vypadnutí části těla (ruky) z vozidla při jeho případném převrácení.
 

71
Zajištění dveří
Při jízdě v sekci musí být zajištění dveří v neuzamčené poloze. Otevírání dveří na obou stranách musí být funkční z venku i zevnitř. Při jízdě v sekci je zakázáno řidiči i spolujezdci úmyslně otevírat dveře za účelem vyklánění se z vozidla. Za úmyslné otevření dveří není považováno, pokud dojde k otevření dveří v důsledku nárazu či křížení vozidla.
 

72
Vyprošťovací a tažné zařízení
Všechna vozidla musí být vybavena jedním vyprošťovacím nebo tažným zařízením na přední a zadní straně, jeho velikost a pevnost musí být taková, aby s ním bylo možno vozidlo vyprostit. Doporučuje se, pro náročné trialové sekce, aby každé vozidlo mělo připevněný vyprošťovací pás nebo lano, připravené k použití vně vozidla. Pevnost v tahu musí prokazatelně odpovídat vlastní hmotnosti vozidla a vyprošťování v terénu.
 

73
Ochranný rám
Ochranný rám proti následkům převrácení je doporučen u vozidel, bez celokovové kabiny.

 
74
Zrušen

 
75
Pohyb vozidel po závodišti
Při pohybu vozidel v areálu závodiště nesmí řidič vozidla ohrozit osoby pohybující se v areálu závodiště a musí dbát pokynů komisařů a pořadatelů. Pro jízdu v areálu závodiště, pro přesuny mezi jednotlivými sekcemi jsou v areálu závodiště vyhrazeny komunikační prostory. Mimo tyto prostory je zakázáno se s vozidly pohybovat.

 

ČÁST OSMÁ
POŽADAVKY NA OCHRANU PŘÍRODY


76
Zajištění úniku ropných látek
V době stání vozidla bude každé vozidlo zabezpečeno tak, aby nedošlo k úniku ropných látek do půdy. Veškerý znečištěný materiál od ropných produktů ukládat do připravených nádob v depu. Zákaz znečišťování vodních toků.
 

77
Zabezpečení palivové nádrže
Palivová nádrž musí být zajištěna tak, aby ve všech extrémních polohách (převrácení) nemohly žádné pohonné hmoty uniknout. Stejné podmínky platí pro akumulátorové baterie.
WEBDESIGN >> CUBE vision >> © 2007